CLASSIQUES

Classiques médicaux chinois : classement chronologique

2925 vues 30/09/2007 14/11/2017 0

Retour Littérature Classique de la MTC

Classement thématique

Date
 
auteur
 
Titre
 
Traductions anglaises
ou françaises

 

 Royaumes Combattants (476-221 av J.C.)

 

 

 
Huang Di Nei Jing Su Wen 
 
Veith (1949)
Chamfrault (1957)
Nguyen Van Nghi (1973-1991)
Lu (1973)
Husson (1973)
Kini Sunu (1980)
Lavier (1990)
Duron (1991-1998)
Ni Maoshing (1995)
Zhu Ming (2001)
Unschuld (2003)
 

 

 
Huang Di Nei Jing Ling Shu 
 
Chamfrault (1957)
Lu (1978)
Kini Sunu (1985)
Ming Wong (1987)
Brun (1988)
Nguyen Van Nghi (1994-1995)
Wi Jing-Nuan (2002)
Ruderman (nd)
 

 Qin et Han  (221 av J.C. – 220 ap J.C.)

 
186 av J.C.
 

 
Manuscrits Medicaux de Ma Wang Dui 
 
Harper (1998)
 
1er ou 2ème siècle av J.C. ?.
 
attribué à Bianque

 
Nan Jing 
 
Lu (1978)
Grison (1979)
Nguyen Van Nghi (1980)
Unschuld (1986)
Bach Quang Minh (1989)
Flaws (1999)
 
1er siècle avant J.C.
 
?
 
Shen Nong Ben Cao Jing 
 
Yang Shou-Zhong (1999)
 
?-208
 
Gong Qingxuan
 
Liu Quan Zi Gui Fang 
 

 
150-219
 
Zhang Zhongjing 
 
Jin Kui Yao Lue 
 
Hong-Yen Hsu (1983)
Luo Xiwen (1987)
 
150-219
 
Zhang Zhongjing
 
Shang Han Lun 
 
Hong-Yen Hsu (1981)
Ming Wong (1983)
Despeux (1985)
Luo Xiwen (1986)
Nguyen Van Nghi (1987)
Mitchell (1999)
 

 Trois Royaumes, Jin, dynasties du Nord et du Sud (220-581)

 
210-280.
 
Wang Shuhe

 
Mai Jing 
 
X (1671)
Cleyer (1682)
Hervieu (1735)
Nguyen Van Nghi (1993)
Yang Shou-Zhong (2000)
 
215-282
 
Huang Fumi

 
Zhen Jiu Jia Yi Jing 
 
Dang-Vu Hung (1989)
Yang Shou-Zhong (2000)
Milsky (2004)
 
Six dynasties 265-420
 
?
 
Zhong Zang Jing 
 
Yang Shou-Zhong (1993) 
 
283-343
 
Ge Hong
 
Shen Xian Zhuan 
 
Campany (2002)
 
281-343
 
Ge Hong

 
Zhou Hou Bei Ji Fang 
 

 
320
 
Ge Hong
 
Bao Pu Zi Nei Pian 
 
Ware (1966)
Che (1999)
 
Vème siècle
 
?
 
Lei Gong Pao Zhi Lun 
 

 

 Sui et Tang (581-907)

 

 

 
Manuscrits Medicaux de Dunhuang 
 

 

 
Chao Yuanfang

 
Zhu Bing Yuan Hou Zong Lun 
 

 
581-682.
 
Sun Simiao
 
Yin Hai Jing Wei 
 
Thomas (1982)
Kovacs (1998)
 
652
 
Sun Simiao
 
Qian Jin Fang 
 
Despeux (1990)
 
659
 
Su Jing
 
Xin Xiu Ben Cao 
 

 
752
 
Wang Tao
 
Wai Tai Mi Yao
 

 
796- ?
 
Lu Dongbin
 
Tai Yi Jin Hua Zong Zhi 
 
Wilhem (1962)
Liou Tse Houa (1969)
Grison (1970)
 
852-6
 
Zan Yin
 
Jing Xia Chan Bao 
 

 

 Song (960-1279)

 

 
Yang
 
Yu Long Fu 
 
Dang-Vu Hung (1981)
 

 
attribué à Zhongli quan
 
Ling Pao Pi Fa 
 
Baldrian-Hussein (1984)
 
984
 
?
 
Yi Xin Fang (Ishinpo)
 

 
992
 
Wang Huayin
 
Tai Ping Sheng Hui Fang 
 

 
1027
 
Wang Weiyi
 
Tong Ren Shu Xue Zhen Jiu Tu Jing
 
 –
 

 Jin-Yuan (1115 – 1368) 

 
1117
 

 
Sheng Ji Zong Lu 
 

 
1119
 
Qian Yi
 
Xiao Er Yao Zheng Zhi Jue
 

 
1150
 
Liu Fang
 
You You Xin Shu
 

 
1186
 
Liu Wansu
 
Su Wen Xuan Ji Yuan Bing Shi
 

 
1224
 
Zhang Jiming
 
Yi Shuo 
 

 
1226
 
Wen Renqi
 
Bei Ji Jiu Fa 
 

 
1228
 
Zhang Zihe
 
Ru Men Shi Qin 
 

 
1247
 
Song Ci
 
Xi Yuan Ji Lu 
 
Cibot (1776)
Harland (1855)
Giles (1924)
Mc Knight (1981)
 
1249
 
Li Dongyuan
 
Pi Wei Lun 
 
Yang Shou-Zhong (2000)
 
1280-1358
 
Zhu Senheng
(Zhu Danxi)
 
Dan Xi Xin Fa 
 
Yang Shou-Zhong (1993)
 
1280-1358
 
Zhu Senheng
(Zhu Danxi)
 
Ge Zhi Yu Lun 
 
Yang Shou-Zhong (1994)
 
1330
 
Hu Sihui.
 
Yin Shan Cheng Yao 
 
Buell (2000)
 
1341
 
Hua Shou

 
Shi Si Jing Fa Hui 
 

 
1345
 
Wei Yilin
 
Shi Yi De Xiao Fang 
 

 
1366
 
Hua Shou
 
Nan Jing Ben Yin 
 

 

 Ming (1368 – 1644)

 
1404
 
Zhu Su
 
Jiu Huang Ben Cao 
 

 
1505
Liu Wentai
 
Ben Cao Pin Hui Jing Yao  
Buc’hoz (1781)
 
1537
 
Gao Yu
 
Zhen Jiu Ju Ying 
 

 
1550
 
Shen Zhiwen
 
Jie Wei Yuan Sou 
 

 
1564
 
Li Shizhen
 
Bin Hu Mai Xue 
 
Seifert (1985)
AFA (1987)
Flaws (1998)
 
ère wanli 1573-1620
 
Zhou Lujing
 
Chi Feng Sui 
 
Despeux (1988)
 
1575
 
Li Chan
 
Yi Xue Ru Men 
 
Soulié de Morant (1983)
 
1589
 
Fang Youzhi
 
Shang Han Lun Tiao Bian
 

 
1591
 
Chen Yan
 
Zhen Jiu Quan Shu
 

 
1593
 
Li Shizhen 
 
Ben Cao Gang Mu 
 
Luo Xiwen (2003)
 
1601
 
Yang Jizhou
 
Zhen Jiu Da Cheng 
 
Darras (1981)
Nguyen Van Nghi (1982)
Bertschinger (1991)
 
1602
 
Wang Ketang
 
Zheng Zhi Zhun Sheng
 

 
1604
 
Shen Gongchen
 
Wai Ke Qi Xuan 
 

 
1617
 
Chen Shigong
 
Wai Ke Zheng Zong 
 

 
1624
 
Zhang Jiebin
 
Lei Jing 
 

 
1642
 
Wu Youxing
 
Wen Yi Lun
 

 

 Qing (1644 – 1911)

 
1668
 
Zhang Deng
 
Shang Han She Jian 
 
Lu (1980)
 
1682
 
Wang Ang
 
Yi Fang Ji Jie 
 

 
1694Wang AngBen Cao Bei Yao
 
1742
 
?
 
Fu Ke Xin Fa Yao Jue 
 
Yu Shen (2005)
 
1742
 
Wu Qian
 
Yi Zong Jin Jian 
 
 –
 
1746
 
Ye Tianshi
 
Wen Re Lun
 
 –
 
1757
 
Xu Dachun
 
Yi Xue Yuan Liu Lun 
 
Unschuld (1990)
 
1798
 
Wu Tang
 
Wen Bing Tiao Bian
 
 
 
1827
 
Fu Qingzhu.
 
Fu Qing Zhu Nu Ke 
 
Yang  Shou-zhong (1992)
 
1830
 
Wang Qingren
 
Yi Lin Gai Cuo 
 
Yuhsin Chung (2007)
 
1860-?
 
Zhao Bichen
 
Wei Sheng Sheng Li Xue Ming Zhi 
 
Despeux  (1979) 
 
1860-?
 
Zhao Bichen
 
Xing Ming Fa Jue Ming Zhi 
 
Lu K’uan-Yü (1970)
 
1864
 
Wu Shangxian
 
Li Yue Pian Wen
 

 
1882
 
Lei Feng
 
Shi Bing Lun 
 

 
1884
 
Tang Zonghai
Xue Zheng Lun 
 
Colin (1983)
 
?
 
Ye Hengyin
 
Nu Ke Zhi Nan 
 
Flaws (2001)