CLASSIQUES

Classiques médicaux chinois : classement thématique

2645 vues 27/10/2007 14/11/2017 0

Thème

TitreDate
Acupuncture – MoxibustionBei Ji Jiu Fa   1226
Shi Si Jing Fa Hui1341
Tong Ren Shu Xue Zhen Jiu Tu Jing1026
Yu Long FuSong (960-1279)
Zhen Jiu Da Cheng1601
Zhen Jiu Jia Yi Jing215-282
Zhen Jiu Ju Ying1537
Zhen Jiu Quan Shu1591
Alchimie taoïsteBao Pu Zi Nei Pian 320
Chi Feng Sui ère wanli (1573-1620)
Lei Gong Pao Zhi LunVème siècle
Ling Pao Pi Fa 
Shen Xian ZhuanIVème siècle
Tai Yi Jin Hua Zong Zhi
Wei Sheng Sheng Li Xue Ming ZhiIXème siècle
Chirurgie Liu Quan Zi Gui FangIIIème siècle
Wai Ke Qi Xuan1604
Wai Ke Zheng Zong1617
Collections de manuscritsManuscrits médicaux de Dunhuang VI-IXème siècles
Manuscrits médicaux de Ma Wang Dui 186 avant J.C.
DiététiqueYin Shan Cheng Yao 1330
GastroentérologiePi Wei Lun 1249
GlossoscopieShang Han She Jian 1668
GynécologieFu Qing Zhu Nu Ke XVIIème siècle
Fu Ke Xin Fa Yao Jue 1742
Nu Ke Zhi Nan 
Maladies fébriles et infectieusesJie Wei Yuan Sou  1550
Shang Han She Jian1668
Shang Han LunIIème siècle
Shang Han Lun Tiao Bian 1589
Shang Han Za Bing Lu  IIème siècle
Shi Bing Lun1882
Wen Bing Tiao Bian1798
Wen Re Lun1746
Wen Yi Lun1642
Materia medicaBen Cao Gang Mu 1593
Ben Cao Pin Hui Jing Yao
1505
Jiu Huang Ben Cao1404
Shen Nong Ben Cao JingIer siècle avant J.C.
Xin Xiu Ben Cao659
Médecine légaleXi Yuan Ji Lu 1247
Nanjing et commentairesNan Jing             
Nan Jing Ben Yin             
Neijing et commentairesHuang Di Nei Jing  
Huang Di Nei Jing Ling Shu
Huang Di Nei Jing Su Wen
Lei Jing
Nei Jing Quan Shi
Su Wen Xuan Ji Yuan Bing Shi1186
ObstétriqueJing Xia Chan Bao 847
OphtalmologieYin Hai Jing Wei 
PédiatrieXiao Er Yao Zheng Zhi Jue 
You You Xin Shu 
1119
SphygmologieBin Hu Mai Xue  
Mai Jing280
Thérapeutiques externesLi Yue Pian Wen 
Traités générauxGe Zhi Yu Lun 
Jin Kui Yao Lue
Jing Yue Quan Shu
Lei Zheng Zhi Cai
Qian Jin Fang
Ru Men Shi Qin1228
Sheng Ji Zong Lu 
Tai Ping Sheng Hui Fang992
Wai Tai Mi Yao752
Yi Xin Fang (Ishinpo) 982
Yi Xue Ru Men 1575
Yi Zong Jin Jian
Zheng Zhi Zhun Sheng
Zhong Zang Jing
Zhu Bing Yuan Hou Zong Lun 610
UrgencesZhou Hou Bei Ji Fang IVème siècle