PERSONNAGES CONTEMPORAINS

Figures médicales chinoises contemporaines

290 vues 13/12/2008 14/11/2017 0

Chronologie

1 ·      
2 ·      
3 · Bi Fugao 1923    
4 · Chen Dazhong 1909    
5 · Chen Keji 1930    
6 · Chen Keyan 1930    1986
7 · Chen Tongyun 1922    
8 · Chen Yemeng     
9 · Chen Zifu 1935    
10 · Chen Zuolin 1925    
11 · Cheng Danan 1898    1957
12 · Cheng Shenwu     
13 · Cheng Shide 1919    
14 · Cheng Xinnong 1921    
15 · Deng Daxue     
16 · Deng Tietao 1916    
17 · Ding Ganren 18651926    
18 · Fang Yaozhong 1921    1995
19 · Fang Yunpeng 1909    
20 · Feng Runshen 1929    
21 · Fu Weikang 1930    
22 · Fu Yanling 1917   2001 
23 · Gao Hualing 1926    
24 · Gao Ronglin 1944    
25 · Gao Yuchun 1930    
26 · Gao Zhenwu 1927    
27 · Guan Jiduo 1916    
28 · Guo Chengjie 1920    
29 · Guo Xiaozong 1924    
30 · Han Jisheng     
31 · He Huiwu     
32 · He Puren     
33 · He Shuhuai     
34 · Hou Zonglian     
35 · Huang Dijun     
36 · Huang Lichun     
37 · Huang Shengyuan     
38 · Huang Xianming     
39 · Jiang Chunhua     
40 · Jiang Shuming     
41 · Jiang Yijun     
42 · Jiao Guorui     
43 · Jiao Shunfa     
44 · Kuang Peigen     
45 · Li Chongren     
46 · Li Hongxiang     
47 · Li Tao     
48 · Li Zhiming     
49 · Li Zhuanjie     
50 · Liu Bichen     
51 · Liu Guanjun     
52 · Liu Junling     
53 · Liu Ligong     
54 · Liu Shichang     
55 · Liu Yan     
56 · Lou Baiceng     
57 · Lu Jingshan     
58 · Lu Shouyan     
59 · Lu Zhizheng     
60 · Luo Shirong     
61 · Luo Yongfen     
62 · Ma Ruilin     
63 · Ma Shiming     
64 · Mei Jianhan     
65 · Ou Ming     
66 · Peng Jingshan     
67 · PU FUZHOU     
68 · Qin Bowei     
69 · Qin Liangfu     
70 · Qiu Maolian     
71 · Qu Zuyi     
72 · Ren Yingqiu     
73 · Shao Jingming     
74 · Shen Guoquan     
75 · Shen Zhongli     
76 · Shi Huaitang     
77 · Shi Jimin     
78 · Shi Jinmo     
79 · Shi Xuemin     
80 · Song Zhenglian     
81 · Sun Shuchun     
82 · Tang Youzhi     
83 · Tian Conghuo     
84 · Wang Fengyi     
85 · Wang Hongcai     
86 · Wang Jianhua     
87 · Wang Leting     
88 · Wang Pinshan     
89 · Wang Xinyao     
90 · Wang Xuetai     
91 · Wang Yuchuan     
92 · Wei Fengpo     
93 · Weng Shengsan     
94 · Wu Ruifu     
95 · Xi Yongjiang     
96 · Xia Guicheng     
97 · Xiao Yongjian     
98 · Xie Xiliang     
99 · Xie Zhufan     
100 · Xu Benren     
101 · Xu Bin     
102 · Xu Shiqian     
103 · Xue Chongcheng     
104 · Xue Ligong     
105 · Yan Dinglang     
106 · Yan Runming     
107 · Yan Youzhai     
108 · Yang Dingliang     
109 · Yang Huayuan     
110 · Yang Jiasan     
111 · Yang Jiebin     
112 · Yang Yuchuan     
113 · Yang Zemin     
114 · Ye Xinqing     
115 · Yu Daoji     
116 · Yu Rencun     
117 · Yu Shuzhuang     
118 · Yu Zhongquan     
119 · Yuan Jiuling     
120 · Yuan Shuo     
121 · Yue Meizhong     
122 · Yun Tieqiao     
123 · Zhang Binglin     
124 · Zhang Cigong     
125 · Zhang Heyuan     
126 · Zhang Jin     
127 · Zhang Shouyi     
128 · Zhang Xichun     
129 · Zhao Erkang     
130 · Zhao Jian     
131 · Zhao Jianxiong     
132 · Zhao Yuqing     
133 · Zheng huitiang     
134 · Zheng Kuishang     
135 · Zheng Yulin     
136 · Zheng Zhuoren     
137 · Zhong Yueqi     
138 · Zhu Chenyu     
139 · Zhu Lian     
140 · Zhu Mingqing