LANGUE

PINYIN- EFEO : Table de correspondance

5932 vues 28/10/2007 14/11/2017 0

EFEO (Ecole française d’Extrême-Orient)

 

a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

pinyinE.F.E.O
aa
aiai
anan
angngang
aongao
a b c d e f g h j  k l m n o  p q r s t  w x y z haut

bapa
baipai
banpan
bangpang
baopao
beipei
benpen
bengpeng
bipi
bianpien
biaopiao
biepie
binpin
bingping
bopo
bupou
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

cats’a
caits’ai
cants’an
cangts’ang
caots’ao
cets’ö
cents’en
cengts’eng
chatch’a
chaitch’ai
chantch’an
changtch’ang
chaotch’ao
chetch’ö
chentch’en
chengtch’eng
chitch’e
chongtch’ong
choutch’eou
chutch’ou
chuatch’oua
chuaitch’ouai
chuantch’ouan
chuangtch’ouang
chuitch’ouei
chuntch’ouen
chuotch’ouo
cits’eu
congts’ong
couts’eou
cuts’ou
cuants’ouan
cuits’ouei
cunts’ouen
cuots’o
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

data
daitai
dantan
dangtang
daotao
de
deitei
denten
dengteng
diti
diantien
diaotiao
dietie
dingting
diutieou
dongtong
douteou
dutou
duantouan
duitouei
duntouen
duoto
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

engo
eiei
enngen
engngeng
ereul
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

fafa
fanfan
fangfang
feifei
fenfen
fengfong
fofo
foufeou
fufou
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

gaka
gaikai
gankan
gangkang
gaokao
geko, kö
geikei
genken
gengkeng
gongkong
goukeou
gukou
guakoua
guaikouai
guankouan
guangkouang
guikouei
gunkouen
guokouo
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

haha
haihai
hanhan
hanghang
haohao
heho, hö
heihei
henhen
hengheng
honghong
houheou
huhou
huahoua
huaihoua
huanhouan
huanghouang
huihouei
hunhouen
huohouo
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

jiki, tsi
jiakia
jiankien, tsien
jiangkiang, tsiang
jiaokiao, tsiao
jiekiai, kie, tsie
jinkin, tsin
jingking, tsing
jiongkiong
jiukieou, tsieou
jukiu, tsiu
juankiuan, tsiuan
juekio, kiue, tsio, tsiue
junkiun, tsiun
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

kak’a
kaik’ai
kank’an
kangk’ang
kaok’ao
kek’o, k’ö
kenk’en
kengk’eng
kongk’ong
kouk’eou
kuk’ou
kuak’oua
kuaik’ouai
kuank’ouan
kuangk’ouang
kuik’ouei
kunk’ouen
kuok’ouo
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

lala
lailai
lanlan
langlang
laolao
le
leilei
lengleng
lili
lialia
lianlien
liangleang
liaoleao
lielie
linlin
lingling
liuliu
longlong
louleou
lulou
liu
luanlouan
lüeliue, lio
lunlouen
luolo, loue
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

mama
maimai
manman
mangmang
maomao
meme
meimei
menmen
mengmong
mimi
mianmien
miaomiao
miemie
minmin
mingming
miumieou
momo
moumeou
mumu
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

nana
nainai
nannan
nangnang
naonao
nene
neinei
nennen
nengneng
nini
niannien
niangniang
niaoniao
nienie
ninnin
ningning
niunieou
nongnong
nunou
niu
nuannouan
nüenio
nuono
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

ongo
oungeou
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

pap’a
paip’ai
panp’an
pangp’ang
paop’ao
peip’ei
penp’en
pengp’eng
pip’i
pianp’ien
piaop’iao
piep’ie
pinp’in
pingp’ing
pop’o
poup’eou
pup’ou
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

qik’i,ts’i
qiak’ia
qiank’ien, ts’ien
qiangk’iang, ts’iang
qiaok’iao, ts’iao
qiek’iai, k’ie, ts’ie
qink’in, ts’in
qingk’ing, ts’ing
qiongk’iong
qiuk’ieou, ts’ieou
quk’iu, ts’iu
quank’iuan, ts’iuan
quek’io, k’iue, ts’io, ts’iue
qunk’iun, ts’iun
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

ranjan
rangjang
raojao
re
renjen
rengjeng
rije
rongjong
roujeou
rujou
ruajoua
ruanjouan
ruijouei
runjouen
ruojo
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

sasa
saisai
sansan
sangsang
saosao
se
sensen
sengseng
shacha
shaichai
shanchan
shangchang
shaochao
shechö
sheichei
shenchen
shengcheng
shiche
shoucheou
shuchou
shuachoua
shuaichouai
shuanchouan
shuangchouang
shuichouei
shunchouen
shuochouo, cho
sisseu
songsong
souseou
susou
suansouan
suisouei
sunsouen
suoso
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

tat’a
tait’ai
tant’an
tangt’ang
taot’ao
tet’ö
tengt’eng
tit’i
tiant’ien
tiaot’iao
tiet’ie
tingt’ing
tongt’ong
tout’eou
tut’ou
tuant’ouan
tuit’ouei
tunt’ouen
tuot’o
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

wawa
waiwai
wanwan
wangwang
weiwei
wenwen
wengwong
wowo
wuwu
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

xihi, si
xiahia
xianhien, sien
xianghiang, siang
xiaohiao, siao
xiehiai, hie, sie
xinhin, sin
xinghing, sing
xionghiong
xiuhieou, sieou
xuhiu, siu
xuanhiuan, siuan
xuehiue, siue
xunhiun, siun
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

yaya
yanyen
yangyang
yaoyao
yeye
yiyi
yinyin
yingying
yongyong
youyeou
yuyu
yuanyuan
yueyue
yunyun
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut

zatsa
zaitsai
zantsan
zangtsang
zaotsao
zetsö
zeitsei
zentsen
zengtseng
zhatcha
zhaitchai
zhantchan
zhangtchang
zhaotchao
zhetchö
zheitchei
zhentchen
zhengtcheng
zhitche
zhongtchong
zhoutcheou
zhutchou
zhuatchoua
zhuaitchouai
zhuantchouan
zhuangtchouang
zhuitchouei
zhuntchouen
zhuotcho, tchouo
zitseu
zongtsong
zoutseou
zutsou
zuantsouan
zuitsouei
zuntsouen
zuotso
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t w x y z haut