LANGUE

Wade-Giles-Pinyin : table de correspondance

3432 vues 28/10/2007 14/11/2017 0

Wade-GilesPinyin
aa
aiai
anan
angang
aoao
chazha
ch`acha
chaizhai
ch`aichai
chanzhan
ch`anchan
changzhang
ch`angchang
chaozhao
ch`aochao
chezhe
ch`eche
chenzhen
ch`enchen
chengzheng
ch`engcheng
chiji
ch`iqi
chiajia
ch`iaqia
chiangjiang
ch`iangqiang
chiaojiao
ch`iaoqiao
chiehjie
ch`iehqie
chienjian
ch`ienqian
chihzhi
ch`ihchi
chinjin
ch`inqin
chingjing
ch`ingqing
chiujiu
ch`iuqiu
chiungjiong
ch`iungqiong
chozhuo
ch`ochuo
chouzhou
ch`ouchou
chuzhu
ch`uchu
chüju
ch`üqu
chuazhua
chuaizhuai
ch`uaichuai
chuanzhuan
ch`uanchuan
chüanjuan
ch`üanquan
chuangzhuang
ch`uangchuang
chüehjue
ch`üehque
chuizhui
ch`uichui
chunzhun
ch`unchun
chünjun
ch`ünqun
chungzhong
ch`ungchong
enen
erher
fafa
fanfan
fangfang
feifei
fenfen
fengfeng
fofo
foufou
fufu
haha
haihai
hanhan
hanghang
haohao
heihei
henhen
hengheng
hohe
houhou
hsixi
hsiaxia
hsiangxiang
hsiaoxiao
hsiehxie
hsienxian
hsinxin
hsingxing
hsiuxiu
hsiungxiong
hsüxu
hsüanxuan
hsüehxue
hsünxun
huhu
huahua
huaihuai
huanhuan
huanghuang
huihui
hunhun
hunghong
huohuo
iyi
janran
jangrang
jaorao
jere
jenren
jengreng
jihri
joruo
jourou
juru
juanruan
juirui
junrun
jungrong
kaga
k`aka
kaigai
Wade-GilesPinyin
k`aikai
kangan
k`ankan
kanggang
k`angkang
kaogao
k`aokao
kengen
k`enken
kenggeng
k`engkeng
koge
k`oke
kougou
k`oukou
kugu
k`uku
kuagua
k`uakua
kuaiguai
k`uaikuai
kuanguan
k`uankuan
kuangguang
k`uangkuang
kueigui
k`ueikui
kungun
k`unkun
kunggong
k`ungkong
kuoguo
k`uokuo
lala
lailai
lanlan
langlang
laolao
lele
leilei
lengleng
lili
liangliang
liaoliao
liehlie
lienlian
linlin
lingling
liuliu
loluo
loulou
lulu
luanluan
lüanluan
lüehlue
lunlun
lunglong
mama
maimai
manman
mangmang
maomao
meimei
menmen
mengmeng
mimi
miaomiao
miehmie
mienmian
minmin
mingming
miumiu
momo
moumou
mumu
nana
nainai
nannan
nangnang
naonao
neinei
nennen
nengneng
nini
niangniang
niaoniao
niehnie
niennian
ninnin
ningning
niuniu
nonuo
nounou
nunu
nuannuan
nüehnue
nungnong
oe
ouou
paba
p`apa
paibai
p`aipai
panban
p`anpan
pangbang
p`angpang
paobao
p`aopao
peibei
p`eipei
penben
p`enpen
pengbeng
p`engpeng
pibi
p`ipi
piaobiao
p`iaopiao
piehbie
p`iehpie
pienbian
p`ienpian
pinbin
p`inpin
pingbing
p`ingping
pobo
p`opo
p`oupou
Wade-GilesPinyin
pubu
p`upu
sasa
saisai
sansan
sangsang
saosao
sese
sensen
sengseng
shasha
shaishai
shanshan
shangshang
shaoshao
sheshe
shenshen
shengsheng
shihshi
shoushou
shushu
shuashua
shuaishuai
shuanshuan
shuangshuang
shuishui
shunshun
shuoshuo
sosuo
sousou
ssusi
susu
suansuan
suisui
sunsun
sungsong
tada
t`ata
taidai
t`aitai
tandan
t`antan
tangdang
t`angtang
taodao
t`aotao
tede
t`ete
tengdeng
t`engteng
tidi
t`iti
tiaodiao
t`iaotiao
tiehdie
t`iehtie
tiendian
t`ientian
tingding
t`ingting
tiudiu
toduo
t`otuo
toudou
t`outou
tudu
t`utu
tuanduan
t`uantuan
tuidui
t`uitui
tundun
t`untun
tungdong
t`ungtong
tsaza
ts`aca
tsaizai
ts`aicai
tsanzan
ts`ancan
tsangzang
ts`angcang
tsaozao
ts`aocao
tseze
ts`ece
tseizei
tsenzen
ts`encen
tsengzeng
ts`engceng
tsozuo
ts`ocuo
tsouzou
ts`oucou
tsuzu
ts`ucu
tsuanzuan
ts`uancuan
tsuizui
ts`uicui
tsunzun
ts`uncun
tsungzong
ts`ungcong
tzuzi
tz`uci
wawa
waiwai
wanwan
wangwang
weiwei
wenwen
wengweng
wowo
wuwu
yaya
yaiyai
yangyang
yaoyao
yehye
yenyan
yinyin
yingying
yoyo
yuyou
yu
yüanyuan
yüehyue
yünyun
yungyong