FIGURES MÉDICALES DE LA CHINE ANCIENNE


Huang Di

Nom
Alias
Dates
Wade-Giles
transcriptions anglo-saxonnes
EFEO
1.                   Bian Que Qin Yueren430?-350 ? av. J.-C.Pien Chueh
Pien Chhio
Pien Tsio
2.                   Chao Yuanfang550-630Tsao Yuan-fang
3.                   Gao YuDynastie Ming
4.                   Ge HongBaopuzi
Ge Zhichuan
283-343Ko Hung
Chi Chuan
Pao Pu-Tzu
Ko Hong
5.                   Hua Shou1304-1386Hua Shou
6.                   Hua TuoHua Fu
Hua Yuanhua
110-207Hua ToHoua T’o
7.                   Huang FumiHuang Fushian214-282Huang-fu MiHouang-Fou Mi
8.                   Jian Zhen688-763
9.                   Lei Feng Lei ShaoyiFin dynastie des Qing
10.                Li DongyuanLi Gao
Li Mingzhi
Li Dongheng
1180-1252

Li Tung-yuan
Li Kao
Li Ming-chih
11.                Li ShizhenLi Deng
Li Binshu
1518-1593Li Shih-chen
12.                Liu WansuLiu Houzhen1120-1200
13.                Lu Dongbin796-? Lu Tung-pin
14.                Qian Yi Qian Zhongyuang1032-1113
15.                Sun Simiao581-682Sun Ssu-miaoSouen Sseu-mo
16.                Tao HongjingTao Tongming452-536T’ao Hong-King
17.                Wang Ang1615- ?Wang Ang
Wang Jen-an
18.                Wang KentangWang Yutai
Wang Sunan
1549-1613
19.                Wang QingrenWang Xunchen1768-1831
20.                Wang Shuhe Wang Xi210-280Wang Shu-Ho
Wang Hsi
Wang Chou-ho
Oang Chou-Rouo
21.                Wang Tao702-772Wang TaoWang T’ao
22.                Wang Weiyi987-1067Wang Wei-i
23.                Wu ShangxianWu Shiji 
Wu Anye
1806-1886

24.                Wu Youxing Wu Youke1582-1672
25.                Xu DachunXu Lingtai
Xu Daye
1693-1771
26.                Ye Tianshi Ye Gui
Ye Xiangyan
1667-1746
27.                Zan YinIXème siècleTsan Yi
28.                Zhang Congzheng Zhang Zihe1156-1228
29.                Zhang Jiebin
  
Zhang Jingyue1583-1640Chang Chieh-pin
Chang Hui-ching
Chang Tsing-yueh
30.                Zhang Zhongjin Zhang Ji150-219Chang Chung-ching
Chang Chi
Tchang Tchong-king
31.                Zhongli QuanChung-li Ch’üan
32.                Zhu DanxiZhu Senheng1280-1358

Chu Tan-hsi
Chu Chen-heng
Chu Yen-hsiu
 

Iconographie relative aux grandes figures de l’histoire de la MTC


8 thématiques de formation et 8 documents


4 documents pour FIGURES MÉDICALES DE LA CHINE ANCIENNE

 • BIOGRAPHIE DE PIEN TSIO.

  Nguyen Tran Huan. Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises. 1957;32(1):1-21.Traduction du livre 105 du Che Ki de Se-Ma-Ts'Ien sur la  biographie de Pien Tsio suivie du commentaire Tcheng I de Tchang  Cheou Tsie.

 • LU TSU AND HIS RELATION TO OTHER MEDICINE GODS IN CHINESE MEDICAL LORE.

  Huizenga LS. Chinese Medical Journal. 1940;58:275-83.Revue de quelques candidats au titre de "Dieu de la Médecine" en  Chine, des Empereurs légendaires aux grandes figures médicales  historiques. Parmi celles-ci Lu Tsu, plus connu sous le nom de Lu  Shun Yang, médecin du VIIIème siècle après JC, faisant partie des huit  immortels taoïstes de Dynastie Song. Sa vie, son oeuvre, et son  culte jusqu'à l'époque moderne.

 • TEN CELEBRATED PHYSICIAN AND THEIR TEMPLE.

  Lee T'Ao. Chinese Medical Journal. 1940;58:267-74.Le temple de médecine a été inauguré en 1295. Il contient 3 dieux  de la médecine, 4 ministres et 10 celèbres médecins (Yu Fu,  T'Ung-Chun-Taichi, Shaoshih Lei-Kung, Kuei Yu Chu, Pai Kao, Chi  Pai, Shao-Yu et Kao-Yang ou Ma-Shi Huang).

 • TROIS ERMITES MEDECINS CHINOIS.

  Huard et al. IIIèmes Journées Internationales d'Acupuncture, la Bouboule. 1957:23.