JIAO YITANG

Jiao Yitang (1880-1950)

Premier directeur  de L’Institut de Médecine Nationale (guoyi guan) créé le 17 mars 1931.