YU RENCUN

Yu Rencun (1934-)

Wang WX. Yu Ren-cun–a famous oncologist in integrative medicine.  Chin J Integr Med. 2008;14(3):232-3.