YUE MEIZHONG

Yue Meizhong (1900-1982)

A été élève de Lu Yuanlei à Shanghai. Médecin personnel de Zhou Enlai.

Elèves
Ma Ruilin

1- gera: 3138/di/ra
[PROPOS SUR LE TRAITEMENT DES AFFECTIONS GERONTOLOGIQUES].YUE MEIZHONG ET AL.shanghai journal of traditional chinese medicine. 1982;8:6 (chi).
 
2- gera: 15651/di/ra
[LOIS DE COMPTABILITE DANS LES PRESCRIPTIONS DEFINIES PAR ZHANG ZHONG JING INTERPRETEE PAR YUE MEIZHONG].WANG GUOSAN.shanghai journal of tcm. 1983;3:12 (chi).
 
3- gera: 33171/di/ra
[A FEW OF RECORDS ABOUT PROFESSOR YUE MEIZHONG’S CLINICAL EXPERIENCE].LI XINGPEI.hubei journal of traditional chinese medicine. 1986;5:6 (chi).
 
4- gera: 30155/di/ra
[A BRIEF INTRODUCTION ON YUE MEI-ZHONG’S ACADEMIC THOUGHT AND THERAPEUTIC EXPERIENCE].JIANG YO-LI.beijing journal of traditional chinese medicine. 1987;(2):8-10 (chi).
 
5- gera: 31932/di/ra
[PROFESSOR YUE MEIZHONG’S EXPERIENCE IN TREATING HEMORRHAGIC DISEASES].LI XINGPEI.liaoning journal of tcm. 1987;11(3):1 (chi).
 
6- gera: 51765/di/ra
[PRACTICAL CASES OF APPLYING YUE MEI ZHONG’S YI GAN SAN.SHEN WAN SHENG.zhejiang journal of traditional chinese medicine. 1988;23(4):151. (chi).
 
7- gera: 60928/di/ra
[A DISCUSSION OF EXPERIENCE FORMULAS BY PROFESSOR YUE MEIZHONG].LIAN JIANWEI.journal of zhejiang college of traditional chinese medicine. 1990;14(3):27. (chi).
 
8- gera: 63651/di/ra
[MY EXPERIENCE IN STUDYING YUE MEIZHONG’S TREATMENT OF KIDNEY STONES].JIAO DONGHAI.shanghai journal of traditional chinese medicine. 1991;6:23 (chi).
 
9- gera: 66398/di/ra
[EXAMPLES ON APPLICATION OF CLINICAL EXPERIENCE OF YUE MEIZHONG].ZHANG JIANMING.beijing journal of traditional chinese medicine. 1991;3:4 (chi).
 
10- gera: 49593/di/ra
[YUE MEIZHONG’S EXPERIENCE ON TREATING GYNECOLOGICAL DISEASES].XU QI.journal of traditional chinese medicine. 1994;35(3):148 (eng).