ZHAO JIANXIONG

1942-

Biographie

Wang Wei-xia. Zhao Jian-Xiong A famous expert in integrative medicine and Dunhuang Medicine. Chin J Integr Med.2008;14(1):65.