GE ZHI YU LUN

 Enquête sur les Propriétés des Choses
Auteur : Zhu Senheng (Zhu Danxi,1280-1358).
Date : 1347

Traduction anglaise

Yang Shou-zhong & Duan Wu-jin. Extra Treatises Based on Investigation & Inquiry: A Translation of Zhu Dan-xi’s Ge Zhi Yu Lun. Boulder: Blue Poppy Press; 1994.