SHANG HAN LUN TIAO BIAN

Analyse détaillée du Shang Han Lun.
Auteur : Fang Youzhi
Date : 1589.