SU WEN XUAN JI YUAN BING SHI

Etiologie basée sur le suwen.
Auteur :
Liu Wansu (1120-1200).
Date : 1186.