XUE ZHENG LUN

Traité des maladies du sang
Auteur :
Tang Zonghai (Tang Rong Chuan, 1846-1897).
Date : 1884

Traduction française

Colin D. Des maladies du sang, xue zheng lin. Paris; 1983.

Articles

Flaws B. Tang Rong-chuan on Yin & Yang, Water & Fire, Qi & Blood. Blue Poppy Press, 2006.


1 documents pour XUE ZHENG LUN