ZHEN JIU QUAN SHU

Traité complet d’acupuncture et moxibustion.
Auteur : Chen Yan
Date : 1591
ou : Xin qie michuan Chang Shan Jing Zhai Yang Xiansheng zhenjiu quanshu (Textes complets d’acupuncture et moxibustion transmis secrétement par maitre Yang de Jing-Zhai).