ZHEN JIU ZI SHENG JING

Zhen Jiu Zi Sheng Jing (Classique d’acupuncture et moxibustion pour venir au secours de la vie).
Date : 1220.
Auteur : Wang Zhi Zhong.