Coupe sagittale du corps humain.

914 vues 29/03/2009

Coupe sagittale du corps humain.

Coupe sagittale du corps humain.

Lei Jing de Zhang Jiebin, 1624.