Jin Kui Yao Lue. IIème siècle.

908 vues 26/08/2007

Jin Kui Yao Lue. IIème siècle.

Jin Kui Yao Lue. IIème siècle.

Synopsis des prescriptions de la chambre dorée.
Auteur : Zhang Zhongjing (150-219).
Ou Jin Kui Yao Lue Fang Lun.
Constitue avec le Shang Han Lun le Shang Han Za Bing Lu.