Luo Xiwen. 1987.

1053 vues 21/03/2009

Luo Xiwen. 1987.

Luo Xiwen. 1987.

Luo Xiwen. Synopsis of prescriptions of the golden chamber (jinkui yaolue fanglun). Beijing: New World Press; 1987. [gera:25602]. Traduction du jin kui yao lue de Zhang Zhongjing (150-219).