ORGANE DUDGEON – ORGANES

905 vues 25/03/2009

ORGANE DUDGEON – ORGANES

Wang Qingren (1768-1831), Yi Lin Gai Cuo (Correction des erreurs médicales, 1830), traduction John Dudgeon (1893)].