Yang Shou-zhong. 2000.

996 vues 18/01/2009

Yang Shou-zhong. 2000.

Yang Shou-zhong. 2000.

Yang Shou-zhong. The pulse classic: translation of the mai jing by Wang Shuhe. Bulder: Blue Poppy Press; 2000. [gera:140941].