Yang Shou-zhong, Li Jian-yong. 1993.

1017 vues 07/03/2009

Yang Shou-zhong

Yang Shou-zhong, Li Jian-yong. 1993.

Yang Shou-zhong, Li Jian-yong. Li Dong-Yuan‘s treatise on the spleen and stomach: a translation of the Pi Wei Lun. Bulder: Blue Poppy Press; 1993.