Yang Shou-zhong, Liu, Da-wei. 1995.

1043 vues 21/03/2009

Yang  Shou-zhong

Yang Shou-zhong, Liu, Da-wei. 1995.

Yang  Shou-zhong, Liu, Da-wei. Fu Qing-zhu’s Gynecology. Boulder: Blue Poppy Press; 1992. [gera:73161]. Traduction du Fu Qing Zhu Nu Ke de Fu Shan (Fu Qingzhu,1607-1684).