Zhou Hou Bei Ji Fang. IIIème siècle.

916 vues 27/08/2007

Zhou Hou Bei Ji Fang. IIIème siècle.

Zhou Hou Bei Ji Fang. IIIème siècle.

Manuel de prescriptions d’urgence.
Auteur : Ge Hong (281-341).