Zhu Bing Yuan Hou Zong Lun. 610.

1811 vues 27/10/2007

Zhu Bing Yuan Hou Zong Lun. 610.

Zhu Bing Yuan Hou Zong Lun. 610.

Traité général de l’étiologie et de la symptomatologie des maladies.
Auteur : Chao Yuanfang (550-630)